Економічна теорія

Анотація

ПЕРЕДМОВА     

Розділ 1. Предмет і метод економічної теорії'

 1. Визначення предмета економічної теорії

 2. Основні етапи розвитку економічної теорії

 3. Об’єктивні економічні закони,їх пізнання та викорис­тання

 4. Функції економічної теорії

 5. Методи дослідження економічних процесів та явищ

 6. Економічна безпека

 7. Дисфункція економічних відносин як загальна причина виникнення тіньової економіки

Розділ 2. Економічні потреби та ресурси

 1. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання потреб

 2. Економічні ресурси та їх види

 3. Вибір альтернативних можливостей викорис­тання ресурсів. Крива виробничих можливостей

Розділ 3. Форми суспільного виробництва. Генезис товарного виробництва, його основні риси та еволюція

1. Натуральна форма суспільного виробництва, умови її' виникнення, основні риси та історична обме­женість

2. Товарна форма виробництва. Її генезис, сутність та основні риси

 3. Товар - основний елемент товарного господарст­ва. Характеристика праці, що створює товар

 4. Теорії вартості : зміст, підхід до визначення вели­чини вартості

 5. Еволюція товарного виробництва, його характе­ристика в сучасних умовах

Розділ 4. Сутність грошей. Грошовий обіг

 1. Походження, сутність і види грошей

 2. Функції і роль грошей у ринковій економіці

 3. Характеристика законів грошового обігу

 4. Грошова маса і швидкість обігу грошей

5. Типи грошових систем

 6. Зміцнення національної валюти - чинник гаранту­вання економічної безпеки

Розділ 5. Ринок як форма функціонування товар­ного господарства. Закони ринкової економіки

 1. Сутність ринку, необхідні умови його виникнення і розвитку

 2. Структура та інфраструктура ринку

 4. Механізм дії ринкової економіки, її закони

 6. Проблеми побудови економіки ринкового типу в Україні

Розділ 6. Конкуренція і монополія в ринковій системі

 1. Сутність конкуренції'. Способи конкурентної бо­ротьби

 2. Види конкуренції

 3. Конкуренція і монополія. Антимонопольне зако­нодавство України

Розділ 7. Підприємництво. Підприємство (фірма) - основна ланка економіки

 1. Сутність та об’єктивні умови підприємницької діяльності

 2. Підприємство (фірма) - основна ланка економіки, його основні риси

 3. Основні види підприємств та форми їх об’єднань

 4. Фонди підприємств: сутність та структура. Круго­обіг та обіг фондів, показники їх ефективного викорис­тання

 5. Управління підприємством (фірмою) в умовах ринку. Менеджмент та маркетинг

Розділ 8. Сутність капіталу. Витрати виробництва і прибуток

 1. Сутність капіталу, його різновиди

 2. Витрати виробництва. Собівартість. Формування витрат виробництва в сучасних умовах

 3. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах

 4. Прибуток. Рентабельність. Шляхи зниження витрат виробництва

Розділ 9. Попит та пропозиція як елемент ринко­вих відносин. Ціноутворення

 1. Закон попиту. Крива попиту. Цінова еластичність попиту

 2. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Цінова ела­стичність пропозиції

 3. Урівноважуюча функція ціни. Ціна рівноваги. Кон’юнктура ринку

 4. Ціна як економічна категорія, її функції. Ціноутво­рення. Види цін, методи їх формування

Розділ 10. Загальні уявлення про макроеконо- міку. Вимірювання обсягу національного вироб­ництва

 1. Суть макроекономіки, її цілі та інструменти

 2. ВНП як основний показник в системі національних рахунків

 3. Розрахунок ВНП за витратами

 4. Розрахунок ВНП за прибутками

 5. Інші показники національних рахунків

Розділ 11. Відтворення на рівні макроекономіки. Типи економічного зростання

 1. Зміст процесу суспільного відтворення

 2. Сутність нагромадження, структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення

 3. Економічне зростання та його типи

Розділ 12. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття. Роль держави в умо­вах ринку

 1. Економічні кризи і циклічність економічного роз­витку

 2. Безробіття, його економічні та соціальні наслідки

 3. Економічні функції держави

Розділ 13. Сучасна інфляція та її' національні особливості

1. Сутність сучасної інфляції

2. Соціально-економічні наслідки інфляції

3. Види сучасної інфляції та її класифікації по країнах

4. Форми і методи антиінфляційної політики

5. Теорії інфляції

Розділ 14. Фінанси, фінансова система

 1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів

 2. Роль фінансів у розширеному відтворенні

 3. Фінансова система і характеристика її ланок

 4. Фінансова безпека

 5. Відмивання “брудних грошей” — одна із загроз економічній безпеці держави

 1. Соціально-економічна сутність і роль бюджету держави

 2. Склад і структура витрат державного бюджету

 3. Склад і структура доходів державного бюджету

 4. Система оподаткування України

5. Безпека сфери оподаткування

 6. Бюджетний дефіцит і методи його фінансування

Розділ 16. Сучасна кредитна система

 1. Сутність та структура сучасної кредитної системи

 2. Механізм функціонування кредитної системи

 3. Цінова і нецінова конкуренція

 4. Державне регулювання

 5. Інвестиційна безпека

 6. Функції центральних банків

7. Функції комерційних банків, їх організаційна й управлінська структура

8. Фінансові послуги комерційних банків. Лізинг

1. Структура, функції, операційний механізм

 2. Система регулювання фондового ринку України

 3. Фінансова безпека фондового ринку

Розділ 18. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави

 1. Розподіл доходів в умовах ринкової економіки

 2. Визначення заробітної плати. Заробітна плата на конкретних ринках праці

 3. Доходи від власності

 4. Соціальна допомога населенню

Розділ 19. Міжнародний поділ праці та інтеграція національних господарств

 1. Інтернаціоналізація економіки як основа форму­вання всесвітнього господарства

 2. Формування інтеграційної стратегії України в умовах глобалізації

 3. Зовнішньоекономічні зв’язки і проблеми макро- економічної рівноваги

 4. Протекціонізм. Вільна торгівля. Теорія порівняль­них переваг

 5. Зовнішньоекономічна політика. Інструменти торгових обмежень

 6. Зовнішньоекономічна безпека

Розділ 20. Валютна система і валютні відносини

1. Світова валютна система і її еволюція

2. Регіональні валютні системи

1. Класифікація міжнародного кредиту

 2. Міжнародні валютно-кредитні організації

 

« Содержание


1  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я