Макроекономіка

Передмова

Книжка, яку ви тримаєте у руках, є третім виданням навчаль­ного посібника “Мікроекономіка”, що виходить українською мо­вою значно переробленим і доповненим у порівнянні з попередніми виданнями.

У1993 році він був російською мовою і був першим в Україні навчальним посібником з цього курсу, створеним у відповідності з загальновизнаною його структурою. У його написанні автору знач­но допомогло те, що він протягом кількох років викладав цей курс у Алжирському центральному університеті.

Друге видання вийшло у 1997 році, коли цей курс вже викла­дався у вищих навчальних закладах як нормативний.

З того часу у методичному забезпеченні викладання мікроеко- номіки відбулися значні і суттєві зміни. Були перекладені російсь­кою та українською мовами фундаментальні підручники “Еко- номікс” К.Макконелла і С.Брю, П.Самуелсона і Нордхауза, складо­вою частиною яких був мікроекономічний розділ, підручники з мікроекономіки Е.Долана і Д.Ліндсея, Р.Піндака і Д.Рубінфельда, курс підвищенної складності “Сучасна мікроекономіка: аналіз та використання” Д.Хаймена. З’явились і вітчизняні підручники різних авторів. Серед них слід відзначити досить детальний і осяж- ний курс “Основи мікроекономіки” О.Ястремського і О.Гриценко, а серед російських видань популярністю користується “Курс мікро­економіки” Р.Нурєєва. Розділи з мікроекономіки є зараз і у підруч­никах із загального курсу “Економічна теорія”.

Здавалося, що у такому різноманітті і насиченості навчальної літератури потреби видавати знов у цей посібник було б не дуже ро­зумним. Але автор не без деякого здивування переконався, що його книга досі користується попитом у студентів, які постійно запиту­ють, де можна її придбати. Розмірковуючи над цим феноменом, ав­тор дійшов висновку, що основними перевагами посібника, які при­ваблюють студентів, є лаконізм і достіпність у поданні матеріалу.

Багаторічний досвід викладання переконав автора у тому, що масовий підручник для студентів повинен бути стислим і вміщувати

найсуттєвіше. Цих принципів автор намагався дотримуватися і у даному виданні.

У зв’язку з цим постає важливе питання: чи не досягається стислість за рахунок змістовності, бо у стислому обсязі, безумовно, не все можна викласти досить повно? Чи не знижує це якість по­сібника?

Приходить на думку у цьому контексті й такий анекдот-ре­мейк відомої байки про ворону і лисицю. Сидить на кущі ворона і тримає у дзьобі шматок сиру. Повз біжить лисиця, бачить, що воро­на сидить не на дереві, а низько на кущі, підстрибує, вихоплює сир і зникає. Ворона, поблимавши очима, каже:”Ну, це ж треба так ско­ротити текст!”

Безумовно, трапилось відхилення від класичних канонів, але, погодьтесь, що лисиця досягла максимально ефективного резуль­тату: отримала сир без зайвої балакучості. Це, звичайно, жарт, але, як кажуть, у кожному жарті є тільки частка жарту, усе інше — інфор­мація для роздумів.

Зберігаючи вірність принципам лаконізму, тим не менш у дане видання внесено деякі доповнення у відповідності до вимог програ­ми нормативного курсу мікроекономіки для вищих навчальних за­кладів.

Автор висловлює щиру подяку колективу кафедри економіч­ної теорії та економічних методів управління Харківського націо­нального університету ім.В.Н.Каразіна, зокрема проф. А.А.Грицен- ко, Є.М.Воробйову, І.А.Давидовій, В.М.Соболєву, С.В.Тютюнни- ковій за доброзичливі зауваження, які були максимально враховані при підготовці цього видання.

Щира подяка також колективу кафедри мікроекономіки Київ­ського національного економічного університету ім.С.Подолинсь- кого на чолі з проф. А.П.Наливайко.

Автор сподівається, що і це видання буде корисним для усіх, хто вивчає теорію мікроекономіки.

б

 

« Содержание


3  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я