Макроекономіка

За допомогою цього механізму у ринковій економічній системі здійснюється вибір того: як і для кого виробляти, використовуючи обмежені ресурси. Ринковий механізм дозволяє не просто зробити вибір, але й забезпечити при цьому найбільшу ефективність, тобто одержати результат з найменшими у даних умовах витратами. Саме обмін дає можливість цього досягти. Якщо фермер одночасно з ви­рощуванням картоплі буде шити чоботи, а чоботар частину свого часу і коштів витрачати на виробництво картоплі, то ресурси, що вони мають у своєму розпорядженні, будуть використані неефек­тивно. Однак можливість обміну дозволяє кожному з них відмови­тися від того роду занять, який в нього виходить гірше, та викорис­тати ті ж самі ресурси більш корисно, тобто більш ефективно. Вна­слідок цього збільшиться виробництво обох продуктів без будь-якого збільшення витрат.

Таким чином, ринок дозволяє одержати швидку і достовірну інформацію про потреби суспільства та відповідності їм об’єма та структури виробництва, розподіляти і перерозподіляти наявні ресур­си у відповідності до структури платоспроможних потреб, націлю­вати на пошуки найвищої ефективності виробництва і розподілу.

І все ж ця система не ідеальна і їй притаманні певні недоліки. Контролюючий механізм ринкової конкуренції має тенденцію з ча­сом слабнути внаслідок підвищення рівня концентрації капіталів, ресурсів, управлінської влади, що у свою чергу, породжує можливість створення союзів і угод, що обмежують свободу конкуренції. Ця тен­денція до монополізації неминуче веде до зниження ефективності.

Орієнтована на індивідуальні інтереси, ринкова система знач­но слабкіше враховує колективні та суспільні потреби. Суспільний транспорт, екологічні програми, фундаментальна наука, національ­на безпека — ці та інші конче важливі для суспільства потреби не здаються першочерговими з точки зору окремого споживача. Тому ресурси на ці цілі при розподілі їх через ринковий механізм або над- ходитимуть останніми, або не надходитимуть взагалі. Не взмозі рин­ковий механізм автоматично підтримувати повну зайнятість і ста­більний рівень цін.

Усе це породжує необхідність коригування ринкового механіз­му регулюючими діями з боку держави. Однак і ця діяльність відбу­вається у рамках ринкової економічної системи і підкоряється її за­конам, а поведінка урядових та суспільних організацій та установ обумовлюється багато в чому їхньою реакцією на ринкову ситуацію.

Взаємодія між продавцями та покупцями, механізм прийняття ними економічних рішень стає основою для розуміння всієї склад­ної архітектури ринкової економіки.

 

« Содержание


 ...  9  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я