Макроекономіка

Рис.3, а

Рис.3, б

Пропозиція — це кількість продукту, яку виробники бажають і можуть постачати на ринок протягом певного проміжку часу. Про­позиція, як і попит, виступає як функція кількох перемінних, най­важливішою з яких є ціна запропонованого товару. Співвідношен­ня між змінами ціни і кількістю пропонованого блага може бути подано у вигляді шкали пропозиції.

Шкала пропозиції яблук

Ціна 1кг грн

Пропонована кількість кг на тиждень

2

18

1,5

12

1

8

0,50

4

0,25

2

 

Графічно цю ситуацію відображає крива пропозиції, яка буде зростаючою зліва направо, оскільки відбиває комбінації перемінних, які змінюються у одному напрямку: більш високій ціні відповідає більша кількість запропонованого товару і навпаки (рис.4).

Пряма залежність між рівнем цін і кількістю товару, що пропо­нується на ринку, є, за інших рівних умов, досить стійким співвідно­шенням і зветься законом пропозиції.

Цей закон відображає ситуацію, коли зі зміною ціни змінюєть­ся величина пропозиції при умові, що всі інші чинники залишають­ся незмінними. На графіку це знаходить відображення у переміщенні з однієї точки до іншої (точки А, В, С, D і т.і.) на постійній кривій пропозиції.

Однак чинники, які впливають на пропозицію, не завжди зали­шаються незмінними. Існують детермінанти, вплив яких виражається у змінах самої пропозиції, що на графіку відбиває зсув кривої пропо­зиції ліворуч або праворуч. Як правило, ті детермінанти, які зумов­люють зростання витрат, мають наслідком скорочення пропозиції, а ті, що ведуть до скорочення витрат — збільшують пропозицію.

Якщо змінюються ціни на ресурси, то об’єм пропозиції буде міня­тися у протилежному напрямку. Так, зростання цін на сировину, енер­гію, обладнання, підвищення заробітної плати веде, як правило, до скорочення пропозиції, оскільки усе це збільшує витрати. Навпаки, пропозиція зростає, якщо ціни на ресурси спадають.

Застосування нових технологій дозволяє більш ефективно ви­робляти продукцію, а тому збільшує її пропозицію при кожній даній ціні. Якщо селекціонерам вдалося вивести нову, більш продуктивну породу корів, що здатні давати більше молока, то пропозиція цього продукту на ринку збільшиться.

Ще один чинник, що впливає на зміни пропозиції — ціни на альтернативну продукцію. Їх зміни спонукають виробників перероз­поділяти ресурси на користь виготовлення більш дешевої продукції. Зростання цін на пшеницю може привести до збільшення посівів кукурудзи та зростанню пропозиції цього продукту.

Впливають на величину пропозиції також податки та дотації, що встановлює держава. Підвищення податків збільшує витрати вироб­ників і скорочує пропозицію. Навпаки, субсидії фактично знижу­ють витрати, що спонукає виробляти більше.

Очікування змін у цінах теж впливає на рішення виробників щодо випуску продукції. Передбачаючи зростання цін, вони мо­жуть скоротити пропозицію, щоб потім продати свій продукт за більшми цінами. Але можливе і збільшення поточного виробниц­тва у розрахунку на можливість продавати продукцію за більш ви­сокими цінами.

Об’єми пропозиції залежитимуть також від числа поставщиків. Чим їх буде більше, тим більше пропозиція даного продукту і нав­паки.

Таким чином, зміни у пропозиції під впливом змін однієї чи більше вказаних вище детермінант, викликає зміщення кривої про­позиції вгору чи вниз за графіком, тоді як зміни величини пропо­зиції під впливом змін у ціні даної продукції відбиваються у пере­міщенні точок по незмінній кривій пропозиції.

 

« Содержание


 ...  12  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я