Макроекономіка

Економічний механізм ринку

Ринок — це сукупність відносин між продавцями і покупцями, що обмінюються продукцією спеціалізованої діяльності.

Передумовою таких відносин є, по-перше, розподіл праці або економічна спеціалізація, внаслідок якої кожен концентрує свої зу­силля на створенні якого-небудь одного виду продукції і тому має

11

потребу в продукті праці інших; по-друге, забезпечення прав влас­ності на продукцію, тобто переважної можливості володіти, корис­туватись і розпоряджатися нею.

У цих умовах задоволення різноманітних потреб стає можли­вим лише шляхом обміну того, що мають і чим розпоряджаються одні, на те, чим розпоряджаються інші. Якщо фермер, що вирощує кар­топлю, має потребу у взутті, то найбільш придатним способом задо­волення цієї потреби буде обмін деякої кількості картоплі на пару чобіт. Для того, щоб задовольнити свої потреби у їжі, одязі, теплі та світлі, медичному обслуговуванні й транспорті, газетах та у багато чому іншому, необхідно взаємодіяти з власниками усіх цих товарів та послуг, пропонуючи їм взамін те, у чому мають потребу вони самі.

Така система здається на перший погляд досить громіздкою, складною і ненадійною. Насправді, звідкіля кожен може знати, що знадобиться іншим членам цього суспільства, а тому що, скільки і з якими витратами треба буде виробити? Чи не сприятиме це тому, що на ринку постійно буде багато картоплі і мало взуття чи навпаки?

Насправді ж ринок має досить ефективний механізм стихійної координації дій учасників обміну, який дозволяє значно успішніше досягти бажаних цілей, ніж у випадку, коли цілі свідомо формулю­ються і спеціально переслідуються.

Кожен індивідуум прагне задовольнити свій власний інтерес, але, стикаючись при цьому з інтересами інших учасників обміну, повинен, для своєї ж користі, врахувати їх у рішеннях, що він прий­має. У такий спосіб досить швидко знаходиться оптимальний ва­ріант відповіді на питання про те що, скільки та за допомогою яких ресурсів і для кого виробляти.

Той самий механізм, що без усякого свідомого регулювання та попередньої домовленості розподіляє досить рівномірно людей, які стоять у чергах до кас у супермаркетах, або регулює рух автомобілів на багаторядовій автостраді, встановлює порядок і на ринку. Анг­лійський економіст XVIII ст. Адам Сміт назвав цей механізм “неви­димою рукою”, що спрямовує людей до мети, яка зовсім не входила в їхні наміри, але яка досягається більш дієвим способом, ніж тоді, коли вони свідомо намагаються її досягти. Для того, щоб цей механізм функціонував безперебійно, потрібні лише якнайповніша інфор­мація і свобода прийняття рішень. Обираючи, у чергу до якої каси стати, покупець повинен мати уяву про довжину черг і можливість безперешкодно ставати у будь-яку з них та переходити з однієї до

іншої. Саме так учасники обміну повинні мати інформацію про по­треби, ресурси, способи їх використання, можливості реалізації. При цьому вони повинні бути вільними у виборі способу участі у ринко­вих операціях або відмови від них взагалі.

Головним носієм ринкової інформації є ціни. Ціна — це кількість того, що треба віддати, щоб одержати одиницю бажаного товару чи послуги. Ціни товарів звичайно вимірюються певною су­мою грошей. Однак грошова ціна товару не завжди є найкращим показником того, скільки треба віддати чогось, щоб одержати бажа­не, бо може змінюватися покупна спроможність самих грошей.

Ціни дають інформацію про те, що і скільки продавці бажають продати, а покупці одержати. Вони є сигналами, орієнтуючись на які покупці і продавці приймають рішення, обираючи найкращий з їхньої точки зору варіант дії.

Ціни не тільки несуть інформацію, але й спонукають до дій у певному напрямку. Виробники намагатимуться виробляти ті това­ри й у тому місці, де за них можна одержати найбільшу ціну; спожи­вачі ж, навпаки, намагатимуться одержати товари та послуги за більш низькі ціни. У відповідності до цього будуть переміщатися ресурси, визначаючи кількість і асортимент продукції, що виробляється.

 

« Содержание


 ...  8  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я