Макроекономіка

Кожен з цих суб’єктів намагається максимізувати свою виго­ду, зіставляючи витрати та виграші від цих витрат. Це визначає мо­тиви їхньої поведінки і зумовлює вибір того чи іншого рішення. Споживачі визначають, як найкраще потратити свої гроші, щоб одер­жати максимум задоволення; фірми намагаються вибрати найкра­щу комбінацію наявних ресурсів, щоб при даних цінах виробити

таку продукцію, яка дасть їм максимальний прибуток; суспільні організації оцінюють ефективність соціальних програм. Якщо зна­ти основні принципи, згідно з якими приймаються подібні рішен­ня, можна суттєво підвищити шанси на успіх у своїй діяльності. З’я­сування цих принципів є основним завданням мікроекономіки.

Щоб досягти визначеної мети, мікроекономіка користується набором прийомів і способів вирішення завдань, що зветься мето­дом економічного аналізу. Важливим його елементом є сукупність формально-логічних операцій, які дозволяють зрозуміти характер об’єкта дослідження. Для цього цілосний об’єкт у процесі аналізу розділяється на складові елементи, кожен з яких розглядається ок­ремо з метою виділити найважливіші, найбільш суттєві, а потім об’єднати їх у нову цілісність, позбавлену другорядних і несуттєвих явищ. Це об’єднання суттєвих елементів у ціле складає логічну опе­рацію, що зветься синтез.

Аналіз і синтез є розумовими операціями, що передбачають аб­страгування, тобто відвернення від різноманіття фактів, які не ма­ють безпосереднього відношення до суті процесів, що розглядають­ся, і узагальнення найбільш суттєвих їхніх рис. При цьому викори­стовується важливий принцип — припущення “за інших рівних умов” (ceteris paribus). Це означає, що при дослідженні впливу яко­гось чинника на те чи інше економічне явище усі інші чинники вва­жаються незмінними. Такий метод, безумовно, спрощує реальну си­туацію, де всі чинники діють разом і взаємно впливають один на одного. Але у процесі дослідження припустимо і продуктивно розг­лядати вплив кожного чинника окремо. Наприклад, щоб з’ясувати, від чого залежить збільшення випуску продукції даної фірми, треба послідовно простежити вплив на кінцевий результат чинників праці, капіталу, технічного прогресу і т.і., кожного разу вважаючи “інші умови” незмінними.

Користуючись методом формально-логічного аналізу, треба намагатися уникнути деяких типових логічних помилок. Найбільш поширеною серед них є припущення “після цього — значить вна­слідок цього” (post hoc). Якщо подія А мала місце перед подією В, легко припустити, що В є наслідком А. Але це зовсім не обов’язково. Якщо після прильоту деяких птахів настає весна, це не означає, що саме цей приліт спричинив зміну пори року. Тому слід чітко розріз­няти кореляційні зв’язки, тобто тільки наявність зв’язку між двома подіями, і причинно-наслідкові зв’язки, коли одна подія дійсно є при­чиною виникнення другої.

Важливою особливістю методу мікроекономіки є широке ви­користання так званого граничного аналізу. Вивчаючи поведінку еко­номічних суб’єктів, мікроекономіка намагається виявити мотиви, які спонукають цих суб’єктів до прийняття рішень. При цьому вияв­ляється, що вирішальне значення має не загальне бажання досягти певного результату, а деякі додаткові обставини, що призвели до прийняття остаточного рішення. Наприклад, бажання купити холо­дильник ще не означає його покупку. Але коли з’являється деяка додаткова сума грошей, яка робить покупку можливою, придбання холодильника стає реальністю. Таке саме рішення про збільшення випуску продукції фірмою буде залежити від того, призведе це до зростання прибутку чи тільки до збільшення витрат. Такі додаткові обставини мають назву граничних (marginal) і широко використову­ються у мікроекономічному аналізі, бо саме вони для прийняття рішень і визначають економічну поведінку суб’єктів.

 

« Содержание


5  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я