Макроекономіка

Ринок чинників виробництва і розподіл доходів

Формування попиту на чинники виробництва. Граничний продукт фактора і граничні факторні витрати. Особливості пропозиції на рин­ку праці. Монопсонія. Двостороння монополія. Ринок капіталу і відсо­ток. Ринок природних ресурсів. Чиста економічна рента і ціна землі. Прибуток як виногородження за підприємницьку діяльність.

Поведінка основних ринкових суб’єктів — споживача та ви­робника (фірми) — розглядалася стосовно до сфери ринку товарів і послуг. Тим часом вони взаємодіють ще в одній порівняно са­мостійній сфері, — на ринку чинників виробництва. Ринок чин­ників виробництва відбиває ту сферу ринкових відносин, де прода­ються та купуються ресурси необхідні для здійснення виробничої діяльності: праця, капітал, природні ресурси. На такому ринку з’я­совується насамперед, як виробляються необхідні товари і послуги, оскільки можливі різні варіанти реалізації цього завдання. Помідо­ри можна вирощувати на великих плантаціях, застосовуючи значну кількість техніки й невелику кількість праці, а можна — на неве­ликій ділянці з мінімумом техніки, але значними трудовими витра­тами. Автомобілі можна виготовляти на великому заводі, застосову­ючи малокваліфіковану робочу силу, або ж на невеликому спеціал­ізованому підприємстві, де основну функцію виконують висококваліфіковані працівники, що створюють не серійний, а інди­відуальний продукт.

Вибір того чи іншого методу виробництва залежить багато в чому від ціни чинників. Дешеві чинники спонукають ширше їх ви­користання, тоді як дорожчі мають використовуватися ощадливі­ше. На цьому ж ринку визначаються також і доходи власників чин­ників, оскільки більшість людей заробляють саме продажем належ­них їм чинників виробництва підприємцям. Тому ринок, встановлюючи ціни, визначає частку продукту, що дістається влас­никам робочої сили, капіталу та природних ресурсів.

Попит на чинники виробництва

Ринок чинників багато в чому схожий на ринок товарів та по­слуг і тому до нього можна застосувати підхід з точки зору теорії по­питу та пропозиції і методів граничного аналізу. Особливість ринку чинників полягає в тому, що тут ролі учасників обміну міняються на протилежні: фірми стають покупцями, а споживачі товарів та по­слуг — продавцями. Тому попит на чинники виробництва визна­чається пропозицією товарів та послуг, а пропозиція чинників — споживчим вибором.

Пред’являючи попит на чинники виробництва, фірма, що праг­не максимізувати прибуток, враховує три основні моменти: по-пер­ше, кількість продукції, що випускається на одиницю певного чин­ника, по-друге, дохід, одержуваний від продажу випущеної продукції, по-третє, витрати на придбання визначеного чинника.

Показником кількості продукції, яка припадає на одиницю чинника, що здобувається, є граничний продукт чинника у фізично­му виразі. Він означає зміну в кількості випуску, спричинену вико­ристанням кожної додаткової одиниці певного чинника виробниц­тва, за умови, що всі інші чинники залишаються незмінними. Якщо, наприклад, додаткова година роботи на електроламповому заводі дає змогу збільшити випуск на п’ять лампочок, це і буде граничний продукт трудового чинника.

Динаміка цього показника відбиває закономірність зниження граничної продуктивності чинника, використання якого послідов­но зростає при незмінній кількості інших факторів. Якщо послідов­но збільшувати кількість зайнятих робітників, то кількість продукції, що випускається, зростатиме, але в спадному темпі: залучення п’я­того робітника дасть змогу збільшити випуск на 15 одиниць, тим часом як залучення шостого — на 14 одиниць. Зрештою буде досяг­нута така точка, після якої залучення наступного робітника взагалі не спричинить зільшення випуску (граничний продукт дорівнюва­тиме нулю). Після цієї точки подальше зростання випуску стане мож­ливим тільки при додатковому залученні інших чинників.

 

« Содержание


 ...  56  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я