Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

6)           відповідності вимог нормативних документів законодавчим

актам;

7)           сприяння виходу української продукції на світовий ринок.

Поряд із державною широко використовується галузева стан­дартизація: відділи стандартизації створюються в міністерствах, об’єднаннях, науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро тощо.

Розрізняють фактичну та офіційну стандартизацію:

а)   фактична стандартизація виникла в далеку давнину — пи­семність, система числення, грошові одиниці, одиниці міри і ваги, літочислення, землеволодіння, архітектурні стилі, різні гіпоте­зи і теорії, громадські й карні кодекси, кодекси законів про пра­цю, міжнародні звичаї та конвенції, моральні норми, правила співжиття — прояви фактичної стандартизації;

б)   офіційна стандартизація—завжди завершується випуском стан­дартів, еталонів та інших нормативно-технічнихдокументів, що ма­ють цілком визначену форму, систему індексації, порядок затвер­дження і характеристики, ступінь зобов’язання, терміни дії тощо.

Зв’язок стандартизації з іншими галузями знань. Організаційно- методичні основи стандартизації чітко визначають взаємо-зв’язок з іншими науками, які, у свою чергу, розвивають стандартизацію.

1.       Передусім стандартизація найтісніше пов’язана з товаро­знавством та всім комплексом дисциплін, які до нього належать. Визначення якості товарів народного споживання становлять най­важливіше завдання товарознавства; стандарт та якість продукції є неодмінними атрибутами суспільного процесу. Значно зросла взаємодія товарознавства зі стандартизацією після впроваджен­ня сертифікації товарів та систем якості. Сертифікат відповід­ності, який є документальним підтвердженням об’єктивної оцін­ки якості товару, можна одержати тільки на основі товарознавчих досліджень.

2.       Невід’ємною частиною стандартизації є метрологія. В ос­нову метрології та вимірювальної техніки покладено закони фізи­ки та математичні методи.

3.       Стандартизація безпосередньо пов’язана з економічними на­уками: економії сировини і матеріалів, зниження витрат на оди­ницю продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва враховуються у процесі стандартизації.

4)      Стандартизація тісно взаємодіє з прикладними і технологіч­ними дисциплінами, а також із деякими спеціальними наукови­ми дисциплінами в галузі якості технології, праці та продукції, їх кількісного визначення.

1.Одним із завдань стандартизації є систематизація та уза­гальнення фактичного матеріалу з таких фундаментальних наук як хімія, фізика та математика.

2.       Стандартизація тісно пов’язана також із юридичними наука­ми, оскільки вдосконалення правової основи забезпечення якості продукції становить необхідну умову вирішення соціально-еко­номічних завдань.

3.                  Короткий історичний огляд розвитку стандартизації

Стандартизація виникла у глибоку давнину, розвивалася по­ступово, її успіхи сприяли культурному, науково-технічному та економічному прогресу на всіх ступенях цивілізації.

Елементи стандартизації з’явилися тоді, коли ще не існувало поняття про цей термін. Так, під час будівництва піраміди Хеопса (ІІІ тис. до н.е.) використовувалося каміння, що було оброблене до точно визначених розмірів. У Стародавньому Єгипті під час будівництва споруд застосовували стандартну цеглу, а спеціальні чиновники займалися контролем її розмірів; у стародавніх Греції та Римі для будівництва водопроводів використовували труби певного заданого діаметру. У стародавні часи на лісових складах Японії продавали будівельні деталі стандартних розмірів і, на­приклад, як будівельний стандарт для вимірювання площі забу­дови використовували спеціальну циновку — татамі. Особливої потреби у стандартизації вимагала військова справа. Єгипетські воїни були озброєні однаковими “стандартними” луками та стрілами; римські легіонери також мали уніфіковане озброєння.

 

« Содержание


5  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я