Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

6.                                                Основи параметричної стандартизації

Сучасній промисловості властива широка, постійно зростаю­ча номенклатура вироблених товарів. Створення нових виді в про­дукції та посилення потреб у розвитку автоматизації та механі­зації ведуть до подальшого збільшення типів і типорозмірів ви­робів.

У деяких випадках має місце випуск надмірно великої номен­клатури виробів, які є схожими за призначенням і неістотно відрізняються за конструктивним виконанням та розмірами. Це знижує серійність виробництва продукції, ускладнює уніфіка­цію виробів, збільшує виробничі витрати, порушує номенклату­ру запасних частин, підвищує вартість обслуговування при експ­луатації та ремонтних робіт. Тенденція до збільшення кількості типів і типорозмірів виробів є наслідком неузгодженості різних виробництв. Упорядкування номенклатури і кількості типо­розмірів становить одне з найважливіших завдань стандартизації.

Основою для раціонального скорочення номенклатури та кількості типорозмірів продукції є розробка параметричних стан­дартів . Ці стандарти встановлюють параметри й розміри найбільш раціональних видів, типів і типорозмірів машин, приладів, об­ладнання тощо.

Сутність параметричної стандартизації полягає в тому, що па­раметри і розміри виробів установлюють не довільно, а дотриму­ючись певних, чітко визначених рядів переважних чисел, що підпорядковні певній математичній закономірності.

Ряди переважних чисел мають відповідати таким вимогам:

♦               являти собою раціональну систему градацій, що відповідає потребам виготовлення та експлуатації виробів;

♦    бути нескінченними в бік як малих, так і великих чисел;

♦               включати усі послідовні десятикратні чи дробові десяткові значення кожного числа ряду і одиницю;

♦    бути зручними і легкимидля запам’ятовування.

При встановленні розмірів та параметрів виробів широке зас­тосування знайшли ряди чисел, побудовані на основі арифметич­ної чи геометричної прогресії.

Арифметична прогресія — послідовність чисел, в якій різниця між наступним і попереднім членом є сталою:

U = Un_i + d ,

де: d = const.

Геометрична прогресія — послідовність чисел, в якій кожне наступне число одержується множенням попереднього на одне й те саме число, що називається знаменником геометричної про­гресії:

Un = Un-л х q ,

де: q = const.

Наприклад: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096... Наукове підґрунтя використання переважних чисел для кон­струювання заклав у 1877—79 рр. офіцер французького інженер­ного корпусу Шарль Ренар. На основі використання геометрич­ної прогресії зі знаменником \J\Q він отримав ряд 1; 1,5849;

2,5119; 3,9811; 6,3096; 10 і т. д. При округленні отримується ряд Ренара R5: 1; 1,6; 2,5; 4; 6.3; 10. Таким чином, бачимо, що збільшен­ня параметра в 10 разів досягається шляхом використання 5 членів геометричної прогресії.

У 1953 р. міжнародна організація з питань стандартизації ух­валила міжнародні рекомендації щодо переважних чисел ISO/P3, які стали основою для розроблення параметричних стандартів у багатьох країнах. До рекомендацій увійшли ряди Ренара R5, R10, R20, R40, а також (для окремих, технічно обґрунтованих випадків) R80iR160.

Тема 2

 

« Содержание


 ...  10  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я