Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

д)   принцип обов’язковості — визначає законодавчий характер стандартизації, тобто стандарти й інші нормативні документи ма­ють обов’язковий характер, їх повинні дотримуватися всі підприємства і організації, незалежно від форм власності.

На основі зазначених принципів стандартизації була сформова­на система її методів. Розглянемо їх перелік.

Уніфікація — найбільш поширений та ефективний метод стан­дартизації, який передбачає приведення об’єктів до однорідності на основі встановлення раціонального числа їх різновидів. Осно­вою уніфікації є систематизація та класифікація. Систематиза­ція — це поділ предметів, продукції, явищ чи понять у визначено­му порядку та послідовності, які утворюють чітку систему, зруч- нудля використання (наприклад, періодична система Менделєєва, Міжнародна система одинць фізичних величин — СІ, Державна система стандартизації і под.). Класифікація — це розподіл пред­метів, продукції, явищ чи понять за групами, розрядами, класами залежно від їх загальних істотних ознак (наприклад, класифіка­ція товарів народного споживання, класифікація харчових про­дуктів, Державні класифікатори України тощо). Найбільш еле­ментарним видом уніфікації є симпліфікація — усунення невип­равданої різноманітності одноіменних об’єктів шляхом простого скорочення кількості їх різновидів до технічно та економічно не­обхідної з погляду задоволення нагальних потреб суспільства.

Розрізняють такі види уніфікації, як типорозмірна, внутріш- ньотипова і міжтипова. Типорозмірна уніфікація здійснюється у виробах однакового функціонального призначення, які відрізня­ються один від одного числовим значенням головного параметра. Внутрішньотипова уніфікація здійснюється у виробах однаково­го функціонального призначення, що мають однакове числове значення головного параметра, але відрізняються конструктив­ним виконанням складових частин. Міжтипова уніфікація здійснюється у виробах різного типу і конструктивного вико­нання.

Рівень уніфікації виробів або їх складових визначається за допомогою системи показників, із яких обов’язковим є ко­ефіцієнт застосування на рівні типорозмірів. Під коефіцієнтом застосування розуміють відношення кількості запозичених, ку­пованих і стандартизованих типорозмірів до загальної кількості типорозмірів виробу:

Діт=[(и-и0)/и]-100%,                                                       (1)

де: п — загальна кількість типорозмірів виробу;

п 0 — кількість оригінальних типорозмірів.

Агрегатування - метод стандартизації, який полягає у ство­ренні виробів шляхом компонування їх з обмеженої кількості стандартних та уніфікованих деталей, вузлів і агрегатів, що ма­ють геометричну і функціональну взаємозамінність.

Типізація — метод стандартизації, спрямований на розробку типових конструктивних, технологічних, організаційних та інших рішень на основі загальних технічних характеристик для деяких виробів, процесів, методів управління.

Спеціалізація — сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення виробництва чи підприємства з реалі­зації однотипної продукції в масовому чи великосерійному мас­штабі з використанням оптимальної технології за мінімальної со­бівартості й найкращої якості.

При створенні продукції та в ході розроблення нормативних документів на об’єкти стандартизації використовують такі фор­ми, як комплексна та випереджувальна. Комплексна стандартиза­ція забезпечує взаємозв’язок і взаємозамінність суміжних галу­зей зі спільного виробництва готового продукту, який відповідає вимогам державних стандартів. Для неї характерні три головних методичних принципи—системність, оптимальність і плановість. У сучасних умовах важливими є розробка і реалізація програми комплексної стандартизації, що являє собою плановий документ, який містить оптимальну сукупність нормативних документів, строки проведення робіт, перелік заходів та склад виконавців. Випереджальна стандартизація полягає в установленні у стандар­тах перспективних норм і вимог до продукції, які, згідно з про­гнозами, будуть оптимальними в майбутньому. Це необхідно для того, щоб під час виробництва нової продукції її технічний рівень та якість не поступалися кращим світовим зразкам. При цьому особлива увага приділяється розробці та впровадженню оптималь­них показників якості, визначення яких має провадитися на ос­нові прогнозування. Прогнозування може бути короткостроко­вим (до 5 років), середньостроковим (5—15 років) та довгостро­ковим (більше 15 років). Випереджальні стандарти, як правило, створюються на основі науково-дослідних, дослідно-конструк­торських і дослідно-технологічних робіт.

 

« Содержание


 ...  9  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я