Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

♦                     забезпечення взаємозв’язку та узгодженості нормативних документів на всіх рівнях;

♦                     забезпечення вимог у галузі розроблення, виробництва, експлуатації та ремонту продукції шляхом розроблення за- гальнотехнічних та організаційно-методичних комплексів стандартів і систем класифікації та кодування техніко-еко- номічної інформації;

♦                     контроль за правильністю використання нормативних до­кументів.

Комплекс правил та положень державної системи стандар­тизації України наведено в основних стандартах України:

♦                   ДСТУ 1.0 “Державна система стандартизації України. Ос­новні положення”;

♦                   ДСТУ 1.2 “Державна система стандартизації України. По­рядок розроблення державних стандартів”;

♦                   ДСТУ 1.3 “Державна система стандартизації України. По­рядок розроблення, побудови, викладу та оформлення тех­нічних умов”;

♦                   ДСТУ 1.4 “Державна система стандартизації України. Стан­дарти підприємства. Основні положення”;

♦                   ДСТУ 1.5 “Державна система стандартизації України. За­гальні вимоги до побудови, викладання, оформлення та змісту стандартів”;

♦                 ДСТУ 1.6 “Державна система стандартизації України. По­рядок державної реєстрації галузевих стандартів науково- технічних та інженерних товариств і спілок”.

Найважливіші структурні елементи державної системи стан­дартизації:

♦                     органи та служби стандартизації;

♦                     комплекс нормативних документів;

♦                     система контролю за впровадження і виконання НД.

Основні положення державної системи стандартизації:

♦                     основна мета і завдання елементів державної системи стан­дартизації;

♦                     об’єкти стандартизації;

♦                     організація робіт зі стандартизації;

♦                     категорії та види стандартів;

♦                     порядок розробки, затвердження, перегляду та використан­ня стандартів;

♦    державний нагляд за додержанням стандартів;

♦    міжнародне співробітництво.

До об’єктівдержавної стандартизації належать:

а)    організаційно-методичні та загальнотехнічні об’єкти:

♦     організація (правила) проведення робіт зі стандартизації;

♦    термінологічні системи різних галузей знань та діяльності;

♦                класифікація та кодування техніко-економічної, соціаль­ної інформації;

♦                системи і методи забезпечення якості та контролю якості, методи випробувань;

♦    метрологічне забезпечення;

♦                вимоги техніки безпеки, гігієни праці, ергономіки, техніч­ної естетики;

♦                системи технічної та іншої документації загального корис­тування, єдина технічна мова;

 

« Содержание


 ...  12  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я