Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

У середні віки з розвитком ремесел методи стандартизації зас­тосовуються дедалі частіше — було встановлено єдині розміри ширини тканини, єдина кількість ниток в її основі, а також єдині вимоги до сировини, яку використовували у ткацькому вироб­ництві.

В епоху Відродження розвиток торговельно-економічних відносин між країнами сприяв поширенню і дедалі більшому за­стосуванню методів стандартизації. Оснащення великого флоту багатьох країн (наприклад, Венеціанської республіки, яка була на той час могутньою морською державою) здійснювалося з уні­фікованих деталей та вузлів.

Широкого розвитку стандартизація набуває під час переходу до машинного виробництва. Насамперед це стосується вироб­ництва зброї, оскільки замовником виступала держава, яка за­мовляла одразу великі партії однакової продукції. Так, у 1785 р. французький інженер Леблан виготовив партію (50 шт.) замків для рушниць, що були придатні для будь-якої з виготовлених рушниць і мали важливу якість — взаємозамінність. У1793 р. аме­риканський фабрикант Вітней укладає з урядом США угоду про постачання великої партії рушниць із взаємозамінними частина­ми. Це відкриває шлях до масового виробництва, а отже виникає потреба у стандартизації основних параметрів. У Німеччині почи­нають випускати рушниці зі стандартним калібром 13,9 мм.

Із другої половини ХІХ ст. роботи зі стандартизації здійсню­ються майже на всіх промислових підприємствах. У процесі сусп­ільного розподілу праці та торгівлі важливого значення набуває національна й міжнародна стандартизація. У 1841 р. в Англії, а згодом і в інших країнах відбулося впровадження єдиної системи параметрів гвинтової різьби, розробленої Джоном Вітвортом; 1846 р. у Німеччині було стандартизовано ширину залізничної колії та розміри зчепів для вагонів; у 1869 р. вперше було видано довід­ник, у якому наводилися розміри стандартних профілів катаного заліза; 1875 р. у Парижі представники 19 країн ухвалили Міжна­родну метричну конвенцію і заснували Міжнародне бюро мір та ваг; 1901 р. у Великій Британії було організовано Комітет техні­чної стандартизації, який пізніше став Британською асоціацією стандартизації.

На початку ХХ ст. після Першої світової війни у зв’язку з виготовленням великої кількості стандартизованого озброєння було засновано декілька національних організацій з стандарти­зації — у Голландії (1916 р.), Німеччині, Франції, Швейцарії та США (1918 р.), Бельгії та Канаді (1919 р.), Італії, Японії та Угор­щині (1921 р.), Австралії та Швеції (1922 р.), Норвегії (1923 р.), Польщі та Фінляндії (1924 р.), Данії (1926 р.). У1926 р. було ство­рено Міжнародну асоціацію з стандартизації. У1943 р. створено Комітет із питань координації стандартів з бюро в Лондоні та Нью-Йорку, до якого ввійшли 18 країн. 1946 р. у Лондоні (на базі існуючого бюро) засновано Міжнародну організацію з питань стандартизації (ІБО), до складу якої увійшли 33 країни. Нині 180 — одна з найбільших міжнародних технічних організацій, до якої входять 160 країн.

Крім 180, стандартизацію здійснюють багато міжнародних та регіональних організацій. У1961 р. на нараді в Парижі представ­ники національних організацій з стандартизації країн, що входи­ли до Європейського економічного товариства, Європейського товариства з вільної торгівлі, Комітету із загального ринку, утво­рили Комітет європейської координації стандартів, який нині відомий назвою Європейський комітет стандартів, до нього входить велика кількість робочих груп (металургія, будівництво, суднобудування, текстильна, нафтова промисловість та ін.). Го­ловним завданням цього комітету є розроблення загальних стан­дартів для країн, що входять до Європейського економічного співтовариства та Європейського товариства вільної торгівлі.

Отже, світова стандартизація у своєму становленні пройшла такі етапи:

Iетап — період природного розвитку стандартизації (виник­нення мови, писемності, мір та ваг і т.ін.);

 

« Содержание


6  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я