Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

У цій темі розглянуто мету і основні принципи державної пол­ітики у сфері стандартизації в Україні, окреслено основні завдан­ня та положення державної системи стандартизації в Україні, оха­рактеризовано її структуру, основні органи та служби. Розгляну­то основні категорії та типи стандартів, принципи і порядок планування робіт зі стандартизації, порядок розроблення, затвер­дження та впровадження стандартів, державний нагляд за додер­жанням стандартів.

1.                    Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації

Метою стандартизації^ Україні є забезпечення безпеки для життя і здоров’я людини, тварин, рослин, а також майна та охоро­ни довкілля, створення умов для раціонального використання всіх видів національних ресурсів та відповідності об’єктів стандарти­зації своєму призначенню, сприяння усуненню технічних бар’єрів у торгівлі.

Державна політика у сфері стандартизації ґрунтується на та­ких принципах:

♦                забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розроб­ленні стандартів та вільного вибору ними видів стандартів при виробництві чи постачанні продукції, якщо інше не пе­редбачено законодавством;

♦               відкритість та прозорість процедур розроблення і прийнят­тя стандартів з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;

♦               доступність стандартів та інформації щодо них для корис­тувачів;

♦    відповідність стандартів законодавству;

♦                адаптація до сучасних досягнень науки і техніки з ураху­ванням стану національної економіки;

♦                пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнарод­них та регіональних стандартів;

♦               дотримання міжнародних та європейських правил і проце­дур стандартизації;

♦    участь у міжнародній (регіональній) стандартизації.

2.    Основні завдання та положення державної системи стандартизації

Державна система стандартизації—це система, яка визна­чає основну мету і принципи управління, форми та загальні органі­заційно-технічні правила виконання всіх видів робіт зі стандар­тизації. Вона являє собою комплекс взаємопов’язаних правил і положень, які регламентують організацію в галузі стандартизації країни.

Після проголошення незалежності України, у 1992 р. Кабінет Міністрів прийняв Постанову № 269 “Про організацію робіт, спря­мованих на створення державних систем стандартизації, метро­логії і сертифікації”, а також Декрет № 46-93 “Про стандартиза­цію і сертифікацію”, які започаткували створення державної системи стандартизації.

Метою державної системи стандартизації в Україні є здійснен­ня єдиної технічної політики; захист інтересів вітчизняних ви­робників та споживачів продукції (процесів, робіт, послуг); раці­ональне використання всіх видів ресурсів; відповідність продукції світовому рівню якості та надійності; гармонізація національних нормативних документів зі світовими аналогами; відповідність вимог нормативних документів законодавчим актам.

Для виконання цієї мети перед державною системою стандар­тизації стоять такі завдання:

♦    запровадження раціональної номенклатури продукції;

♦    встановлення прогресивних вимог до якості продукції, ме­тодів їх контролю та випробувань;

♦    забезпечення комплексності об’єктів стандартизації;

 

« Содержание


 ...  11  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я