Макроекономіка

Словник понять і термінів

Альтернативна вартість (opportunity cost) — вартість товарів та по­слуг, від яких потрібно відмовитися, щоб виробити одиницю певно­го продукту.

Аналіз витрат і вигод (benefit-cost analysis) — порівняння витрат і вигод при ухваленні рішень про те, чи варто витрачати ресурси і в якій кількості для виробництва певного товару чи послуги.

Баланс рахунку капіталу (balance on the capital account) — частина платіжного балансу, що визначає приплив капіталу в країну за вира­хуванням відпливу капіталу з цієї країни.

Баланс товарів і послуг (balance on goods and services) — частина платіжного балансу країни, яка визначає обсяг експорту товарів та послуг із вирахуванням обсягу її імпорту.

Бухгалтерський прибуток (accounting profit) — сукупний дохід за вирахуванням прямих витрат.

Бюджетна пряма (budget line) — лінія, яка показує різні комбі­нації двох продуктів, які споживач може купити за свій грошовий дохід.

Величина попmу(quantity demanded) — кількість певного товару або послуги, яку покупці бажають купити за конкретну ціну.

Взаємодоповнювані товари (complementary goods) — такі пари то­варів або послуг, для яких зростання ціни одного товару веде до па­діння попиту на інший.

Взаємозалежність (mutual interdependence) — ситуація, за якої зміна ціни, або якогось іншого параметру, однією фірмою впливає на обсяг продажу і прибутки інших фірм.

Взаємозамінювані товари (substitute goods) — такі пари товарів, для яких зростання ціни одного товару веде до зростання попиту на інший товар.

Галузь (industry) — група фірм, які виробляють однакові або подібні продукти.

Гранична корисність (marginal utility) — додаткова корисність, яку отримує споживач із однієї додаткової одиниці товару або послуги;

визначається як відношення зміни загальної корисності до зміни у кількості спожитого блага.

Граничний дохід (marginal revenue) — зміна загального доходу фірми, що походить з продажу однієї додаткової одиниці її продук­ту; дорівнює зміні загального виторгу, поділеній на зміну кількості проданого продукту.

Граничний продукт (marginal product) — додатковий обсяг про­дукції, вироблений при застосуванні додаткової одиниці ресурсу; дорівнює зміні загального продукту, поділеній на зміну кількості використовуваного ресурсу.

Граничні витрати (marginal cost) — приріст витрат на виробницт­во одиниці продукту; дорівнює зміні загальних витрат, поділеній на зміну в обсязі продукції.

Двобічна монополія (bilateral monopoly) — ринок, на якому єди­ному продавцеві (монополії) протистоїть єдиний покупець (моно- псонія).

Джентльменська угода (gentleman’s agreement) — неофіційна до­мовленість між фірмами в олігополістичній галузі стосовно запро­ваджуваних цін.

Дисконтування (discounting) — процедура, за допомогою якої виз­начається сьогоднішній аналог суми, що буде сплачена через пев­ний строк при існуючій нормі відсотку.

Диференціація зарплати (wage differetials) — відмінність у зар­платі, яку отримує один робітник або група робітників, порівняно з тією, що отримує інший робітник або група робітників.

Довгостроковий період (long run) — тривалий проміжок часу, уп­родовж якого виробники товару можуть змінити кількість усіх ви­користовуваних ними ресурсів; період, у якому всі ресурси і витра­ти є змінними.

Домогосподарство (Household) — економічна одиниця, що скла­дається з однієї або більше осіб, постачає економіку ресурсами і ви­користовує отримані гроші для купівлі товарів і послуг, які задо­вольняють матеріальні потреби людини.

Економічна модель (economic model) - спрощена картина реаль­ної дійсності; абстрактне узагальнення економічних явищ і процесів.

Еластичність (elasticity) — ступінь реагування однієї змінної на зміну іншої, виражена як відношення відсоткових змін.

Еластичний попит (elastic demand) — попит, для якого коефіцієнт еластичності більший від одиниці, тобто відсоток зміни величини попиту більший, ніж відсоток зміни ціни.

 

« Содержание


 ...  82


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я