Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Цю тему присвячено розгляду основних понять і термінів, що характеризують систему показників якості товарів та послуг. На­водиться класифікація показників якості промислової продукц- ії.Охарактеризовано показники призначення, показники над­ійності і довговічності, показники ремонтної спроможності та схо­ронності виробів, ергономічні та естетичні показники якості, показники технологічності конструкції, показники транспорта­бельності, стійкості до середовища, впливу на нього та безпеки виробів, економічні показники якості, показники стандартизації та уніфікації.

1.              Класифікація показників якості промислової продукції. Основні поняття, терміни та визначення

Основні терміни та означень, що стосуються якості продукції, наведено у стандартах ДСТУ 2925—94 “Якість продукції. Термі­ни та означення” та ДСТУ 3230—95 “Управління якістю. Терміни та визначення”.

Якість продукції—це сукупність властивостей і характерис­тик продукції або послуг, що надають їй здатності задовольняти встановлені або передбачувані потреби (180 8402-86).

Якість продукції—це сукупність характеристик продукції, що зумовлюють ії здатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення (ГОСТ 15467-79).

Характеристика продукції — це об’єктивна ії особливість, за якою ії відрізняють від інших видів продукції.

Якість виготовлення — це сукупність характеристик процесу виготовлення продукції, від яких залежить відповідність цього процесу та його результатів певним вимогам.

Показник якості продукції—це кількісна характеристика однієї чи декількох ії властивостей, що характеризують ії якість у пев­них умовах ії створення, використання чи споживання.

Кваліметрія — наука, яка вивчає якість продукції.

Основними завданням кваліметрії є:

♦   обґрунтування номенклатури показників якості продукції;

♦   розроблення методів і засобів їх розрахунку;

♦               контролювання, вимірювання, оптимізація, виділення уза­гальнених показників якості продукції;

♦               використання їх для прогнозування змін якості продукції у часі та просторі;

♦   управління рівнем якості продукції різного призначення;

♦               створення системи стандартів (ДСТУ КО 9001-95; ДСТУ КО 9002-95 тощо).

До практичних завдань кваліметрії відносять розроблення ме­тодів і способів визначення оптимальних значень показників якості продукції; встановлення та аналіз вимог до неї; точності вимірювання, порівняння та репрезентативності показників якості, уніфікацію методів і засобів визначення окремих власти­востей продукції, що зумовлюють ії якість; добирання цільових функцій, що залежать від окремих показників якості продукції.

Фізичні величини та показники якості не тотожні між собою. Перші використовуються для опису властивостей, які в сукуп­ності зумовлюють якість продукції. Фізичні величини відобра­жають об’єктивні властивості природи, а показники якості—сус­пільну потребу в певних умовах. Наприклад: маса — фізична ве­личина; маса виробу — показник його транспортабельності; освітленість — фізична величина, а освітленість робочого місця — ергономічний показник якості продукції. Показники якості ма­ють розмірність або можуть бути безрозмірними. На них поши­рюються всі положення теорії розмірностей. Кількісною харак­теристикою показників якості продукції є розмір, який відрізня­ють від його значення — вираження розміру в певних одиницях. Значення показників якості та фізичні величини, абсолютні зна­чення показників якості бувають розмірними і безрозмірними, відносні — тільки безрозмірними.

 

« Содержание


 ...  29  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я