Основи аудиту

Суть робочої документації

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерсь­кому обліку затверджено наказом Міністерства фінансів України №88 від 24 травня 1995 року визначає порядок створення, прийняття і відобра­ження у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних доку­ментів підприємствами, організаціями (крім банків) незалежно від форм власності.

Міжнародним стандартом аудиту 230 «Документація» визначено зміст і форму робочої документації та конфіденційність, забезпечення зберіган­ня й утримування робочих документів та право власності на них (дод. 16).

Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації — робочої та підсумкової. Аудитор зобов’язаний вести документацію зі справ, які стосуються прийняття рішень за резуль­татами проведеної аудиторської перевірки і, в свою чергу, будуть покла­дені в основу аудиторського висновку.

Термін «документація» означає матеріали або робочі документи, підготовлені аудитором і для аудитора або одержані ним у зв’язку з прове­денням аудиторської перевірки та зберігаються в нього [11, с. 225].

У робочу документацію включається інформація, яка, на думку ауди­тора, є важливою для того щоб правильно виконати аудиторську пере­вірку і яка повинна підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Вона може бути оформлена у вигляді стандартних форм і таб­лиць на папері або зафіксована на електронних носіях інформації.

Під час планування та проведення аудиту робоча документація допо­магає краще здійснювати аудиторську перевірку та контроль над проце­сом її проведення. В ній реєструються результати аудиторських експер­тиз виконані для підтвердження прийнятих аудитором рішень.

Підсумкова документація складається з аудиторського висновку та документації, що передається замовникові перевірки.

Аудиторський висновок є обов’язковим компонентом підсумкової документації.

Зміст робочої документації є питанням професійного судження аудитора, оскільки немає ні можливості, ні необхідності документувати кожне спосте­реження або обстеження. Функції робочих документів наведені на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Функції робочих документів

Робоча документація повинна відображати таку інформацію за кож­ним об’єктом перевірки:

•   методику проведеної аудиторської перевірки;

•   тести, проведені під час перевірки;

•   висновки, зроблені аудитором та прийняті рішення і пропозиції.

Призначення робочих документів надано на рис. 8.2.

Аудитор повинен вести документацію зі справ, які стосуються прийняття рішень за результатами проведених аудиторських процедур. Процедури пере­вірки аудитором повинні бути покладені в основу аудиторського висновку.

Аудитор має зібрати докази у клієнта, які б підтвердили або спросту­вали твердження про те, що фінансова звітність об’єктивно, повно та до­стовірно відображає фінансовий стан клієнта, а здійснені операції є за­конними і реально відображають стан підприємства.

Рис. 8.2. Призначення робочої документації

Аудитор повинен вести документацію зі справ, які стосуються прий­няття рішень за результатами проведених аудиторських процедур. Про­цедури перевірки аудитором повинні бути покладені в основу аудиторсь­кого висновку.

Аудитор має зібрати докази у клієнта, які б підтвердили або спросту­вали твердження про те, що фінансова звітність об’єктивно, повно та до­стовірно відображає фінансовий стан клієнта, а здійснені операції є за­конними і реально відображають стан підприємства.

Достатній рівень розкриття та деталізації процедур аудиту в робочій документації повинен забезпечити можливість контролю будь-яким ауди­тором процесу проведення аудиту поточного року, підтвердити обґрунту­вання аудиторського висновку та відповідність проведеної перевірки прийнятим аудиторським норматива, забезпечити ефективну допомогу іншим аудитором у плануванні та проведенні наступних перевірок, слу­гувати аудитору довідковим матеріалом з метою пояснення змісту прове­деної перевірки у будь-який час. Перелік робочої документації аудитора наведений у табл. 8.1.

 

« Содержание


 ...  136  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я