Міжнародна економіка

Інтернаціоналізація виробництва під дією НТР створює таку си­туацію, коли країнам вже невигідно мати виключно все «своє вироб­ництво». Інтегруючись у світове господарство, країни прагнуть знай­ти і знаходять там свою нішу. Дослідження закономірностей форму­вання міждержавних зв’язків, їх розвитку дає змогу зробити висновок про те, що прагнення до створення єдиного планетарного ринку ка­піталів, товарів та послуг, економічне зближення й об’єднання окре­мих країн у єдиний господарський комплекс є генеральною тенден­цією розвитку світового господарства.

Провідним напрямом світогосподарського розвитку останніх де­сятиліть є поступовий перехід багатьох країн до економіки відкритого типу. Він передбачає ліквідацію державної монополії зовнішньої торгівлі, використання різних форм спільного підприємництва, орга­нізацію зон вільного підприємництва, інтеграцію господарського комплексу в світове господарство та світовий ринок. Одним з найваж­ливіших критеріїв цього переходу є сприятливий інвестиційний клімат країн. Внутрішній ринок країни доступний для таких надходжень. Проте відкрита економіка вимагає активного державного регулюван­ня структури експорту та імпорту; руху капіталу; митної, валютної, податкової, кредитної та інвестиційної політики тощо.

2.                 Міжнародна економіка її предмет і структура

Формування світового ринку закономірно зумовило встанов­лення міждержавних зв’язків з їх характерними рисами, особливо­стями та закономірностями, що базуються на теорії міжнародної економіки.

Міжнародну (світову) економіку можна трактувати у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні — це теорія, що застосо­вується для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вужче трактування визначає її як частину теорії ринкової економіки, що вивчає закономірність взаємодії суб’єктів різних держав у міжна­родному обміні товарами, русі факторів виробництва та формуванні міжнародної економічної політики держав.

Базою міжнародної економіки є теорія ринкової економіки, мікро- і макроекономіка. Поєднання їх з прикладними економічними дис­циплінами, такими як міжнародний маркетинг, фінанси, облік тощо, дало змогу створити універсальну теорію міжнародної відкритої еко­номіки, яка застосовується у більшості країн світу та у сфері їх еконо­мічної взаємодії.

Виходячи з цього аналізу можна сказати, що предметом теорії міжнародної економіки є:

•                      закономірності функціонування і розвитку в міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя;

•                      закономірності формування сукупних попиту і пропозиції на товари та фактори виробництва, що перебувають у міжнарод­ному обігу;

•                      інструменти аналізу і програмування відкритої національної економіки, зокрема її реального, бюджетного, грошового і зо­внішнього секторів в умовах їх взаємодії з економікою інших країн;

•                      тенденція розвитку міжнародних фінансових ринків і ме­ханізмів, які обслуговують функціонування міжнародної еко­номіки;

•                      інституційна структура регулювання міжнародної економіки, принципи її формування, тенденції розвитку та методи удос­коналення.

Ключовими поняттями теорії міжнародної економіки є: товар; міжнародна макро- та мікроекономіка; міжнародна кооперація праці; міжнародна торгівля; міжнародний поділ праці; міжнародний поділ факторів виробництва; світове господарство; сукупний попит та су­купна пропозиція; ринки (внутрішній, національний, світовий); фак­тори виробництва (праця, капітал, земля, технологія); експорт; імпорт; торговий оборот, торгове сальдо тощо. Вищеназвані категорії розглядаються на вищому від національного рівні. Зокрема, в міжна­родній економіці сукупні попит та пропозиція трактуються як аб­страктні величини, які характеризують обсяги сукупного виробни­цтва всіх товарів у національних і міжнародних масштабах залежно від деякої їх узагальненої світової ціни. Одночасно світова економіка розглядається у нерозривному зв’язку з національними економіка­ми. Такий зв’язок прослідковується у схемі міжнародної економіки (мал. 1).

 

« Содержание


 ...  8  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я