Макроекономіка

Теорія ринкових структур

Загальна характеристика ринкових структур. Поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції. Реалізація цільової функції в умовах мо­нополії. Цінова дискримінація. Взаємодія фірм на олігопольному ринку. Типи олігопольнихугод. Рівновага на ринку монополістичної конкуренції. Методи нецінової конкуренції

Види ринкових структур

Фірма реалізує свої цілі на ринку не сама по собі, а у взаємодії з іншими економічними суб’єктами. Ця взаємодія здійснюється у виг­ляді конкуренції, у ході якої учасники економічного процесу змага­ються за найвигідніші умови реалізації своїх інтересів.

Залежно від умов перебігу конкурентної взаємодії виникають досить стабільні утворення, що відрізняються одне від одного кількістю і розмірами учасників, характером продукції, що випус­кається, умовами виходу на ринок. Ці утворення називаються рин­ковими структурами. Найтиповіші та розповсюдженіші серед них: досконала конкуренція, монополія, олігополія, монополістична конку­ренція.

Досконала конкуренція — ринок, на якому численні виробники, що вільно входять до ринку і залишають його, пропонують числен­ним покупцям будь-який стандартний продукт. Кожний виробник, будучи дуже малою часткою в загальному випуску, не має можли­вості впливати на ціну, а лише пристосовується до ціни, встановле­ної ринком.

Монополія — ринок, на якому один виробник протистоїть чис­ленним покупцям. Монопольний виробник перешкоджає появі на ринку нових конкурентів і здійснює значний контроль над цінами.

Олігополія — ринкова структура, що характеризується невели­кою кількістю великих фірм, що продають однорідну продукцію чис­ленним покупцям. Такі фірми мають можливість погоджувати ви­робничу та комерційну політику, контролювати ринок і перешкод­жати проникненню на нього нових фірм.

Монополістична конкуренція—припускає велику кількість про­давців, що пропонують численним покупцям різнорідну продукцію. Вхід на такий ринок є відносно нескладним, але кожна фірма має знайти свою «нішу», закріпити за собою групу покупців методами нецінової конкуренції (реклама, імідж фірми, торгова марка та інше).

Порівняльну характеристику базових ринкових моделей мож­на навести у вигляді класифікації (табл. 5).

Таблиця 5

Ринкові

структури

Кількість і розмір фірми

Характер

продукту

Умови виходу на ринок

Досконала

конкуренція

Багато невеликих фірм

Однорідний

Вільний

Монополія

Одна фірма

Єдиний продукт

Вхід для суперників блокований

Олігополія

Кілька великих фірм

Однорідний або різнорідний

Суттєві

перешкоди

Монополістична

конкуренція

Багато дрібних фірм

Різнорідний

Відносно легкий

 

У наведеній класифікації існують два типи ринкових струк­тур. Перший — досконала конкуренція і чиста монополія — станов­лять скоріше ідеальні моделі, ніж реальні ринкові ситуації. Важко уявити у реальному житті абсолютно ідентичний продукт, що ви­пускається численними фірмами, або зовсім безперешкодний вихід на ринок. Так само практично не реальна ситуація випуску абсо­лютно унікального продукту, що не має замінників та цілком ви­ключає можливих конкурентів. Конструювання і вивчення таких моделей необхідно, оскільки дає можливість зрозуміти принципи роботи ринкового механізму не перекручені складністю та специ­фічністю конкретних ситуацій. Вони є своєрідним стандартом, з яким можна порівнювати інші моделі й форми ринкових відносин, що реально складаються.

 

« Содержание


 ...  43  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я