Макроекономіка

Пропозиція і теорія фірми

Фірма як економічний суб’єкт. Види фірм. Способи координації економічної діяльності фірм. Альтернативні витрати виробництва їх структура. Закон спадної віддачі. Економія на масштабах. Макси- мізація прибутку.

Фірма як економічний суб’єкт

Другим після споживача найважливішим господарським суб’єк­том, поява якого впливає на економічну ситуацію на мікрорівні, є виробник. Його функція полягає у забезпеченні пропозиції, тобто у доставці на ринок необхідної кількості товарів та послуг.

Виробництво благ і послуг — процес досить складний. Деякі з них можуть бути вироблені і доставлені на ринок індивідуальними виробниками, але виробництво більшості з них потребує координо­ваних зусиль багатьох осіб.

Кожний з учасників загального трудового процесу виконує свою частку роботи (розподіл праці), а кінцевий продукт є результатом їх сумісних зусиль і взаємодій (кооперація праці). Усе це робиться у певних організаційних формах, які дозволяють оптимізувати спо­соби вирішення економічних завдань.

Найбільш узагальнюючим поняттям, що відбиває усе різно­маніття згаданих організаційних форм, є поняття фірма. Вона вис­тупає як типовий економічний суб’єкт, що забезпечує пропозицію на ринку товарів та послуг і пред’являє попит на ринку факторів виробництва. З одного боку, фірма є організацією, що має вироб­ничу, юридичну та комерційну самостійність, мета якої — перетво­рити вихідні ресурси у кінцевий продукт. З іншого боку — це еко­номічний суб’єкт, що приймає рішення про те, що, як і скільки виробляти, щоб досягти поставленої мети. У цьому сенсі поняття “фірма” є теоретичною моделлю первинної господарської одиниці, абстрагованої від конкретних її різновидів і форм організації, мо­тиви і особливості поведінки якої є однією з задач мікроекономіч- ного аналізу.

Водночас, слід мати на увазі, що за цією абстрактною моделлю стоять реальні ділові підприємства, які суттєво відрізняються за свої­ми розмірами, сферами діяльності та формами організації.

Найбільш типовими видами фірм є індивідуальні підприємства, товариства і корпорації.

Індивідуальні підприємства є такою формою організації, де власність і управління здійснюється однією особою, що одержує весь прибуток і несе персональну відповідальність щодо усіх зобов’я­зань. Це дуже поширена форма у країнах ринкової економіки. У США на їх долю припадає більше ніж 75% загальної кількості фірм. Як правило це невеликі за розміром підприємства, поширені голов­ним чином у сільському господарстві, будівництві, торгівлі та сфері обслуговування.

Ця форма має низку очевидних переваг: підприємства легко виникають і припиняють свою діяльність, увесь прибуток посту­пає безпосередньо власникам і оподатковується як їхній персональ­ний дохід, їхні власники відповідають самі за свою діяльність і ма­ють високу ступінь економічної свободи. У той же час об’єднання в одній особі підприємника і власника породжує певні незручності. Воно обмежує фінансові можливості підприємства розмірами влас­ності господаря, збільшує ступінь ризику, бо банкрутство фірми оз­начатиме одночасно і розорення власника.

Товариства або партнерства є асоціацією власників, які суміс­но керують підприємством. Створення асоціацій є засобом об’єднан­ня індивідуальних можливостей і ресурсів з метою утворити більш могутню і конкурентоспроможню фірму. Разом з тим, оскільки партнери з асоціації несуть рівну і необмежену відповідальність за всю діяльність фірми, втрати кожного, у разі невдачі, можуть бути більшими, ніж при індивідуальному підприємництві. З метою уник­нути цієї незручності створюють інколи товариства з обмеженою відповідальністю, які крім звичайних партнерів, включають осіб, чия відповідальність у разі банкрутства не може перевищувати суму їхнього внеска. Така практика дозволяє суттєво розширити коло учасників товариств і, таким чином, збільшити розміри застосова­ного капіталу. Товариства, які об’єднують частину учасників на ос­нові повної і солідарної відповідальності, а частину—на основі об­меженої відповідальності називають командитними.

 

« Содержание


 ...  29  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я