Комунікації в менеджменті

Головним завданням цього інституту є загальна інформованість, до­сягнення взаєморозуміння. В порівняно невеликих соціальних колекти­вах звичайно не існує перешкод для подібного взаєморозуміння та співробітництва. Більш складні соціальні інститути мають потребу в спе­ціальних механізмах для організації обміну думками та комунікації, вза­єморозуміння.

Звичайно, преса і засоби інформації беруть на себе роль ретрансля­торів форм соціального спілкування. Однак ця роль удосконалюється ко­н’юнктурно-політичною і пропагандистською спрямованістю такого сор­ту ретрансляторів. Крім цього, використання преси з метою встановлення взаєморозуміння обумовлено досить низьким рівнем компетентності осіб, які сприймають подану інформацію.

Преса, інші засоби масової комунікації та інформації виступають за­собами реалізації ідеї досягнення взаєморозуміння. Цим створюється імідж тієї чи іншої організації, встановлюється атмосфера довір’я, завойо­вується надійна репутація.

Однак інститут “Паблік Рілейшнз” стосується багатьох сторін суспіль­ного життя. Серед них: суспільна думка, суспільні відносини, урядові відносини, життя спільноти, промислові відносини, фінансові відносини, міжнародні відносини, споживчі відносини, дослідження й статистика, засоби масової інформації.

Метою інституту є консультування на основі законів поведінки люди­ни, виявлення можливостей і передбачення наслідків, вивчення суспіль­ної думки, рекомендації необхідних заходів її формування.

Головна ж мета інституту — попередження конфліктів або їх прогнозу­вання, формування громадської і соціальної відповідальності, гармоніза­ція особистих і суспільних інтересів, поліпшення виробничих відносин. І на основі цього не тільки реклама, але й формування зацікавленості в роз­робці важливих соціальних програм, проектів, технологій, залучення ви­сококваліфікованих спеціалістів для їх реалізації.

К

омунікація може бути визначена як передача інформаційного, емо­ційного та інтелектуального змісту. Нині комунікація має велике зна­чення. Її розвиток визначає ступінь розвитку економіки та підприємниць­кої діяльності. Ще недавно технократичний менеджмент намагався збе­регти свої корпоративні цілі, завдання, плани в таємниці. Сьогодні сус­пільство стає відкритим.

З яких же причин комунікація набула такого розвитку в бізнесі?

1.  Лідери фірм, асоціацій і корпорацій одержують інформацію з офі­ційних каналів комунікації (біржові повідомлення, інформаційні бюлетені та ін.) за допомогою прямого спілкування як всередині своїх організацій, так і за їх межами.

2.   Комунікація із засобу передачі інформації перетворилася на важли­вий інструмент управління діловими відносинами. Вона є складовою час­тиною менеджменту.

Комунікація в своїй розвинутій моделі стала нагадувати двобічний потік інформації. В цій моделі оцінюється якість передачі інформації, її повнота, зміст, форма. Це дозволяє не тільки швидко й правильно скласти картину про предмет, який вас цікавить, але й вибрати ділову стратегію та тактику, визначити тимчасові параметри реалізації цілей.

Обмін інформацією стає не просто двобічним потоком, а багатобіч­ним процесом. Цей процес ілюструє наступна схема.

Державні

організації

Вступаючи в багатоканальний комунікативний зв’язок, будь-який суб’єкт комунікації знаходиться в режимі одержувача інформації від бага­тьох партнерів і передачі її їм.

Тому ефективність комунікації залежить не тільки від її якості, своє­часності, швидкості, але й від того, наскільки всебічним є цей зв’язок.

Зв’язок відразу з багатьма партнерами не тільки береже час, але й створює оптимальні умови для гри на кон’юнктурі, конкуренції.

 

« Содержание


 ...  11  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я