Банківське безпекознавство

Вступ

Сьогодні в Україні відбуваються радикальні геополітичні трансфор­мації, а також соціально-політичні та економічні перетворення. В цих умо­вах суттєво збільшується кількість і характер загроз та небезпек, особливо у сфері економічної та фінансової безпеки, кровоносну систему якої ста­новить банківська система України (БСУ). Завдяки новим науковим роз­робкам і публікаціям нині ми все більше стаємо свідками того, як на міждис­циплінарному стику банківського права і банківської справи зароджують­ся паростки нового елементу системи юридичної науки та навчальної дисципліни, якій з усіма підставами можна дати назву “банківське без- пекознавство”. Важливо те, що така дисципліна не дублюватиме загаль­новідомі постулати економічної теорії, фінансового, банківського права, банківської справи та інших дисциплін, які викладаються в багатьох навчаль­них закладах юридичного профілю, а даватиме суто професійні знання й навики, необхідні для практичної діяльності. Дублювання має унеможли­вити сама побудова змісту та програми предмета, основу яких, окрім еко­номічної теорії і банківської справи, мають становити теоретичні основи та результати практичної діяльності по захисту банківської системи й бан­ківської діяльності в Україні.

Теоретичні основи загального безпекознавства вже частково розроб­лені. В даному випадку мова йде про його конкретну, ще не до кінця роз­криту, і не систематизовану галузь, яких можде бути чимало. Яких може бути чимало, наприклад, економічне, державне, екологічне безпекознав- ство тощо. Банківське безпекознавство — це комплексна наукова система знань про теорію і практику діяльності суб’єктів забезпечення безпеки банкі­вської системи шляхом виявлення, попередження і припинення загроз та не­безпек у банківській діяльності. Воно вивчає, узагальнює і пояснює основні її поняття, принципи, цілі, методи, форми, зміст, засоби та закономірності розвитку цієї діяльності.

Необхідність таких знань обумовлена численними фактами та тенден­ціями, що спостерігаються у БСУ, без всебічного вивчення і врахування яких неможливо належним чином вибудувати комплекс захисних заходів.

Зокрема, одним із останніх прикладів є гучний скандал навколо столичної фірми “Еліта-центр”, коли злочинцям вдалося ошукати більше тисячі гро­мадян, зібрати сотні мільйонів доларів і перерахувати їх через один із сто­личних банків у “заповідну” зону за кордон. За допомогою банків щороку мільярди доларів безконтрольно й безперешкодно перераховуються в оф- шорні зони, за кордон. І на перший погляд такі перекази здійснювалися на правовій основі, відповідно до чинного законодавства та інших розроб­лених самими ж банками нормативно-правових актів. Як не дивно!? Бан­ки (вітчизняні!) чомусь до цього часу відповідальності за це не несуть, зав­даючи щорічно багатомільярдні в доларовому еквівалентні збитки рідній державі. Що це — випадковість чи закономірність? Якщо перше, то слід негайно вносити корективи в чинну систему нормативно-правового регу­лювання цієї діяльності, посилити відповідальність банків за завдані збит­ки. Якщо друге, то економіці України ще довго не позбутися ярма фінан­сової експлуатації з боку криміналітету, з чим ніяк не можна погодитись. Адже такого кримінального навантаження не витримає економіка жодної країни світу. Україна — не виняток.

Процес забезпечення безпеки БСУ полягає в цілеспрямованій, перма­нентній діяльності (нормотворчій, аналітичній, оперативно-розшуковій тощо) усіх суб’єктів безпеки БСУ для захисту її життєво важливих інтересів, економічного суверенітету держави; попередження й усунення загрози, умов та інших факторів, здатних негативно впливати на процеси розвитку націо­нальної банківської системи. Модель забезпечення безпеки БСУ повинна базуватися на методологічних засадах, враховувати структурні та функціо­нальні аспекти, включати створення системи забезпечення безпеки держа­ви, суспільства й окремих суб’єктів діяльності

 

« Содержание


3  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я