Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

ГЛОСАРІЙ

Акредитація — процедура, під час якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт.

Атестація виробництва — офіційне підтвердження органом із сертифікації або іншим спеціально уповноваженим органом наявності необхідних і достатніх умов виробництва певної про­дукції, які забезпечують стабільне виконання вимог до неї, що встановлені нормативними документами та контролюються під час сертифікації.

Аудитор — особа, що атестована на право проведення окремих видів робіт у галузі сертифікації.

Безпека — відсутність недопустимого ризику, пов’язаного з можливістю заподіяння будь-якої шкоди.

взаємозамінність — придатність одного виробу, процесу, по­слуги для використання замість іншого виробу, процесу, послуги з метою виконання тих самих вимог.

Взаємозамінність — придатність об’єкта до використання замість іншого без зміни для виконання однакових вимог

Відповідність — додержання всіх встановлених вимог до про­дукції, процесу чи послуги.

Галузевий стандарт (ГСТУ) — нормативний документ, роз­роблений уповноваженими галузевими органами на продукцію чи послуги, на які відсутні державні стандарти, або за потребою встановлення вимог, які перевищують чи доповнюють вимоги державних стандартів.

Декларація про відповідність — документ, за допомогою якого виробник або уповноважена ним особа дає письмову гарантію, що продукція відповідає встановленим вимогам.

Державний класифікатор — нормативний документ, у якому зібрано й кодифіковано певний вид техніко-економічної інформації

Державний стандарт України (ДСТУ) — нормативний доку­мент, що діє на території України і застосовується всіма підприємствами незалежно від форми власності та підпорядку­вання, громадянами — суб’єктами підприємницької діяльності; міністерствами, органами державної виконавчої влади.

Добровільна сертифікація — сертифікація на відповідність вимогам, які не внесені нормативними документами до обов’яз­кових вимог.

ЄОВС — Європейська організація з випробувань і сертифікації

ЄОЯ — Європейська організація з якості.

Забезпечення якості — усі планові та систематично викону­вані в межах системи якості види діяльності, підтверджувані в разі потреби, необхідні для створення достатньої впевненості в тому, що об’єкт виконуватиме вимоги до якості.

Знак відповідності — захищений в установленому порядку знак, що застосовується або виданий відповідно до правил системи сер­тифікації, який показує, що забезпечується необхідна впевненість у тому, що продукція, процес чи послуги відповідають конкрет­ному стандарту чи іншому нормативному документу.

Кваліметрія — наука, яка вивчає якість продукції.

Керівний документ — нормативний документ, який встанов­лює норми, правила, вимоги організаційно-методичного і загаль- нотехнічного характеру.

Класифікація — поділ предметів, продукції, явищ чи понять за групами, розрядами, класами залежно від їх загальних істотних ознак.

Кодекс усталеної практики (звід правил) — документ, що містить практичні правила чи процедури проектування, виготов­лення, монтажу, технічного обслуговування, експлуатації облад­нання, конструкцій чи виробів.

Контроль якості продукції —перевірка відповідності показ­ників якості продукції встановленим вимогам, зафіксованим у стандартах, кресленнях, технічних умовах, договорах із постачан­ня, паспорті виробу та інших документах.

Нормативний документ — документ, що встановлює прави­ла, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяль­ності або їх результатів.

Нормативний документ — документ, який містить правила, загальні принципи чи характеристики, що стосуються різних видів діяльності або їх результатів.

 

« Содержание


 ...  77


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я