Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ

У цьому розділі міститься опис основ сертифікації товарів і послуг, наводяться основні поняття та визначення в галузі серти­фікації, розглянуто види і системи сертифікації товарів та послуг, а також охарактеризовано порядок проведення робіт із сертифі­кації товарів та послуг.

1.                     Основні відомості про сертифікацію товарів і послуг

Історію стандартизації та сертифікації починають розглядати із ХХ ст. Утім, ще наприкінці XVIII ст. у німецькому місті Лейп­циг відомий гомеопат Самуель Ганеман (1755—1843) запропону­вав сертифікувати лікарську сировину з рослин для того, щоб ліки, які купуються в різних аптеках, не дуже відрізнялися за якістю. Але того часу ця пропозиція натрапила на опір аптекарів, і Гане­ман навіть залишив Лейпциг. Проте та справа, за яку колись по­страждав лікар, стала нині обов’язковою і вагомою частиною всьо­го виробничого світу людини, хоч би що вона виробляла: їжу, одяг, техніку тощо.

Сертифікацію визначають як дію, що підтверджує за допомо­гою знаку або сертифіката відповідність виробу вимогам, певним стандартам чи технічним умовам. За допомогою сертифікації тре­тя сторона дає письмову гарантію, що товари чи послуги відпові­дають заданим вимогам. Третьою стороною називають організа­цію, яка не залежить від постачальника (перша сторона) і покуп­ця (друга сторона). Слово “сертифікат” відоме як документ, що складений за визначеною формою. Надання сертифіката, що суп­роводжує випуск і використання якого-небудь приладу, верста­та або продукції, ще не означає, що відбувається процес сертифі­кації. Система сертифікації — це система із власними правила - 100 ми виконання процедури сертифікації та управління нею, вона забезпечує і гарантує достовірність сертифіката в найширшому розумінні цього слова, що охоплює всі аспекти виробництва, кон­тролю і забезпечення якості продукції. Серед цих аспектів по­трібно назвати, зокрема, як технологічні, метрологічні, норма­тивно-технічні та правові.

Із погляду технології виробництва видача сертифіката має підтверджувати, що весь технологічний процес виготовлення даної продукції було витримано в установлених межах, що вихідні матеріали відповідали всім заданим вимогам, під час проходжен­ня виробу по всій технологічній ланці не було відзначено якихось дестабілізуючих факторів або ознак їхньої дії.

Як метрологічне забезпечення сертифікат є свідоцтвом того, що всі вимірювальні прилади і засоби за всіма своїми метрологіч­ними характеристиками належною мірою відповідають заданим вимогам і забезпечують достовірність усіх вимірювань і дослід­жень продукції на всіх етапах її створення.

Оскільки сертифікат підтверджує відповідність конкретного виду продукції конкретному нормативно-технічному докумен­ту (стандарту чи технічним умовам), то дуже важливо, щоб ці до­кументи були складені, підтверджені та зареєстровані у повній відповідності до правил системи сертифікації. Мета, принципи та правила побудови і функціонування системи сертифікації, її структура, функції та порядок виконання цих функцій регламен­товані нормативними документами міжнародних організацій, насамперед документами 180, ІЕС, ІЬЛС, Європейської Співдружності та ДСТУ.

До правових аспектів сертифікації належать питання поши­рення відповідальності за спостереженням правил процедури си­стеми сертифікації в частині порядку атестації та підтвердження органів і служб, які здійснюють нагляд за сертифікацією і прово­дять дослідження продукції та контроль її якості під час вироб­ництва, приймання й постачання.

2. Основні поняття та визначення в галузі

і •

сертифікації

Основні терміни, визначення та поняття, що використовують­ся в Системі сертифікації продукції (УкрСЕПРО), відповідають

 

« Содержание


 ...  54  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я