Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

У цьому розділі йдеться про класифікацію видів контролю якості товарів і послуг, характеристики систем технічного конт­ролю, основних функцій служб якості. Розглянуто математично- статистичні методи контролю якості товарів та послуг на основі характеристик розсіяння випадкових величин. Обговорено пи­тання оцінки точності статистичних показників рівня якості ви­робів. Окрему увагу звернуто на експертний метод контролю по­казників якості товарів і послуг.

1.   Класифікація видів контролю

Невід’ємною частиною будь-якої системи управління є конт­роль, під час якого порівнюють результати функціонування сис­теми із запланованими результатами. Інформація, що отримуєть­ся під час контролю, потрібна для встановлення необхідності та ступеня коригування системи.

У системах управління якістю контроль також відіграє пер­шочергову роль, і від його досконалості, технічної оснащеності й виконання залежить ефективність усієї системи. Цим пояснюєть­ся зростання уваги промисловості до сучасних методів контролю якості продукції, що дають змогу з мінімальними затратами до­сягати високих показників якості.

Контролем якості продукції прийнято називати перевірку відповідності показників якості продукції встановленим вимо­гам, які можна зафіксувати, наприклад, у стандартах, креслен­нях, технічних умовах, договорах щодо постачання, паспорті ви­робу та інших документах. Ще на стадії проектування контролю­ються значення таких важливих показників виробу, як показники призначення, показники рівня стандартизації та уніфікації, тех­нологічності тощо. Найбільшу питому вагу за трудомісткістю, вар­тістю і складністю становить контроль якості, що виконується службою технічного контролю на промисловому підприємстві та є засобом запобігання випуску підприємством продукції, що не відповідає встановленим вимогам.

На сучасних підприємствах використовуються такі основні види контролю, які можна класифікувати за ознаками:

1)      Залежно від місця організації контролю на тому чи іншому етапі виробництва розрізняють:

♦                 вхідний контроль — контроль підприємством чи підрозді­лом сировини, матеріалів, комплектуючих, готової про­дукції, які надходять до нього від інших підприємств чи інших дільниць виробництва;

♦                 операційний контроль — контроль продукції (чи технологіч­ного процесу), що виконується після завершення певної виробничої операції;

♦                 прийомний контроль — це контроль готової продукції після завершення всіх технологічних операцій з її виготовлення, за результатами якого приймається рішення про при­датність продукції до збуту чи використання.

2) Залежно від охоплення контрольованої продукції вхідний, операційний та прийомний контроль може бути суцільним чи ви­бірковим. Контроль, за умов якого щодо якості контрольованої продукції приймається рішення за результатами перевірки кож­ної одиниці продукції, називається суцільним. Часто на вироб­ництві застосовують вибірковий контроль, при якому рішення щодо якості контрольованої продукції приймається за результа­тами перевірки однієї чи декількох вибірок із партії. Для аналізу результатів вибіркового контролю застосовуються методи мате­матичної статистики.

2.   Системи технічного контролю

Технічний контроль — це перевірка відповідності процесів, від яких залежить якість продукції та їх результатів, установленим технічним вимогам.

На першому етапі розвитку сучасного промислового вироб­ництва у 20-30-ті роки ХХ ст. якість продукції визначалась як ступінь відповідності параметрів продукції вимогам технічної документації. Концепція забезпечення якості в основному ґрун­тувалася на вірогідному виявленні відхилень від регламентова­них вимог до параметрів готової продукції для того, щоб не допу­стити попадання дефектних виробів у виробництво. Реалізація цієї концепції призвела до виділення спеціальної функції, що отримала назву „технічний контроль”, створення організаційних засад її виконання у вигляді підрозділів (служб) технічного конт­ролю, виникнення та розвитку нормативної бази контролю якості (нормативно-технічної документації на параметри продукції).

 

« Содержание


 ...  41  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я