Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

У даній темі наводиться короткий огляд основних методів оці­нювання якості товарів і послуг — диференційного та комплекс­ного методів визначення рівня якості продукції, визначення рівня якості виробів за допомогою середнього опосередкованого по­казника, змішаного методу визначення рівня якості виробів. Ок­рему увагу приділено визначенню рівня якості різнотипних ви­робів.

1.Визначення рівня якості товарів і послуг

Показники якості продукції відіграють таку ж роль, як і фізичні величини у вимірюваннях. Розрізняють два способи ви­мірювання якості продукції — за шкалою інтервалів, що дає змогу встановити, якість якої саме продукції є вищою чи нижчою на певну величину, або за шкалою відношень, що дає змогу встанови­ти, у скільки разів. В обох способах спочатку знаходять значення показників якості продукції, а потім їх порівнюють.

Розроблено багато методів визначення якості продукції та її рівня. Згідно з ДСТУ 2925-94, передбачені такі методи оцінки рівня якості продукції:

1)      диференційний;

2)вимірювальний;

3)експертний;

4)органолептичний;

5)      комплексний;

6)соціологічний.

Диференційний метод визначення якості продукції полягає у знаходженні окремих одиничних показників її якості, розрахун­ковий — у визначенні їх за допомогою аналітичних і теоретичних розрахунків. Якщо показники якості продукції знаходять спосо­бом не аналітичниого розрахунку, а експериментального вимі­рювання, то такий метод називають вимірювальним, або інстру­ментальним. Цим методом визначають геометричні розміри ви­робів, їх масу, час напрацювання та відмов у роботі тощо.

Експертний метод вимірювання показників якості, що поля­гає у визначенні показників якості продукції експертами, вико­ристовують у разі неможливості, значної складності або еколог­ічної недоцільності здійснення інструментального методу. Його використовують для вимірювання показників якості продукції.

В органолептичному методі вимірювання замість вимірюваль­них засобів використовують органи чуття експертів. Цей метод широко застосовується в харчовій, парфумерній промисловості та медицині.

Комплексний метод полягає у визначенні рівня якості про­дукції за допомогою декількох показників якості продукції од­ночасно, а змішаний метод може поєднувати в собі й декілька методів разом (вимірювальний, органолептичний та ін).

Соціологічний метод вимірювання полягає у використанні масових опитувань споживачів чи користувачів продукції та оп­рацювання їх результатів експертами. Опитування провадять за допомогою анкетування, голосування, збирання інтерв’ю тощо. Даний метод, як правило, використовують для визначення по­казників якості товарів широкого вжитку, а також для визначен­ня попиту на окремі види товарів.

Вимірюють за звичай окремі одиничні показники якості.

За допомогою розрахунків знаходять показники стандартизації, уніфікації, патентоспроможності, безпечності, екологічності, од­норідності продукції. Аналогічно знаходять значення комплекс­них показників якості продукції, але визначають для цього кое­фіцієнти вагомості інструментальним чи експертним методом. Оскільки результати всіх вимірювань є випадковими величина­ми, то відповідні математичні дії з ними здійснюють відповідно до правил опрацювання випадкової інформації. Але хоч би яким шляхом не отримували їх значення, дію порівняння здійснюють завжди за шкалою інтервалів чи за шкалою відношень.

Якість як об’єкт вимірювання є багатомірною і тому не може характеризуватися тільки одним показником. Якщо якість змінюється в бік її підвищення, то для порівняння за шкалою інтервалів різницю між вихідним і порівнюваним із ним значен­ням беруть із додатним знаком, а в протилежному випадку — з від’ємним.

 

« Содержание


 ...  35  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я