Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

МІЖГАЛУЗЕВІ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Стандартизація міжгалузевих систем становить цілісний ком­плекс взаємопов’язаних стандартів, які охоплюють основні пи­тання практичної діяльності щодо конкретного об’єкта стандар­тизації в масштабах країни на всіх рівнях управління. Мета цього виду стандартизації — створення систем взаємопов’язаних стан­дартів, які забезпечують ефективність проведення важливих робіт загальнодержавного значення. У цьому розділі наводиться ко­роткий огляд систем міжгалузевої стандартизації в Україні — сис­теми конструкторської документації, системи технологічної до­кументації, системи класифікації та кодування інформації, сис­теми стандартів безпеки праці, системи стандартів у галузі охорони природи і раціонального використання ресурсів, державної сис­теми забезпечення єдності вимірювань, єдиної системи техноло­гічної підготовки виробництва, системи розробки і впроваджен­ня продукції на виробництві.

1. Система конструкторської документації

В Україні конструкторська документація є об’єктом держав­ної стандартизації з 1928 року. У чинних до 1971 року системах конструкторської документації, що діяли в різних галузях про­мисловості, був відсутній єдиний підхід до її розробки, оформ­лення і використання.

Першим етапом підготовки виробництва є розробка конструк­торської документації, яка відіграє роль посередника між конст­руктором і виробником. Тому виникла потреба у створенні єди­них для всього народного господарства правил — системи конст­рукторської документації (СКД). СКД — це комплекс державних стандартів, що встановлюють єдині взаємо пов’язані правила і положення зі складання, оформлення та використання конструк­торської документації у промисловості, науково-дослідних і про­ектно-конструкторських організаціях. Комплекс СКД — скла­дається із близько 200 стандартів, дія яких спрямована на:

♦     поліпшення якості проектувальних робіт;

♦                 поліпшення умов взаємообміну конструкторською доку­ментацією між різними організаціями та підприємствами, у тому числі міжнародного обміну;

♦                 зниження трудомісткості у розробці конструкторської до­кументації;

♦                 поліпшення умов для організації спеціальних виробництв;

♦                 можливість використання засобів механізації та автомати­зації в ході розробки конструкторської документації та її обробки у службах підготовки виробництв;

♦                 поліпшення умов експлуатації та ремонту виробів;

♦                 поліпшення умов для уніфікації, стандартизації виробів та їх складових частин.

У позначенні стандартів СКД цифра 2 вказує на те, що ці стан­дарти належать до даного комплекту.

2 ,-, • •• •••

. Система технологічної документації

Технологічна документація вирішує два завдання — інформа­ційне та організаційне. На її основі створюється різноманітна інформація, яка використовується для проведення техніко-еко- номічних і нормативних розрахунків, планування, регулювання та організації виробництва, підготовки, управління та обслугову­вання. Для забезпечення уніфікації технологічної документації з 1974 року впроваджено систему технологічної документації (СТД). СТД — це комплекс державних стандартів, які встанов­люють єдині, взаємопов’язані правила розроблення, комплекту­вання, оформлення та використання технологічної документації в ході виготовлення й ремонту виробів. СТД дає змогу:

♦                 використовувати типові технологічні процеси;

 

« Содержание


 ...  19  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я