Основи менеджменту

г)       орган управління, адміністративна одиниця.

У спрощеному розумінні менеджмент - це вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви по­ведінки інших людей.

Менеджмент - функція, вид діяльності з керівництва людьми в різних організаціях.

Менеджмент - це також галузь людських знань, які допома­гають здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент, як збірне від менеджерів, - це певна категорія людей, які здійснюють роботу з управління. Значимість менеджменту була особливо чітко усвідом­лена в 30-ті роки. Вже тоді стало очевидним, що ця діяльність перетворилася в професію, галузь знань - в самостійну дисциплі­ну, а соціальний прошарок людей - у досить впливову суспільну силу.

Менеджмент слід розглядати як сукупність раціональних ме­тодів і організаційних підойм управління капіталістичною фірмою або корпорацією.

П. Друкер, американський авторитет у галузі менеджменту, дає таке пояснення. Термін “менеджмент” виключно важкий для розуміння. По-перше, він специфічно американського походження і навряд чи може бути перекладений на якусь іншу мову, в т. ч. англійську. Він означає функцію, а також людей, які її виконують; він вказує на соціальне або посадове становище; і в той же самий час означає навчальну дисципліну, галузь наукового дослідження. Однак навіть в американському вживанні менеджмент неадекват­ний як поняття: в організаціях, які не мають відношення до бізне­су, як правило, не говорять про менеджмент і менеджерів.

Нині більшість американських теоретиків менеджменту ви­словлюють думку, що державні та публічні організації також по­винні використовувати принципи і методи менеджменту, якщо тільки вони хочуть досягти своїх цілей при мінімумі затрат і мак­симумі ефективності.

Менеджмент - це не тільки академічна дисципліна або ділянка професійної спеціалізації працівників, але й сфера діяльності, а також джерело існування привілейованих соціальних груп.

У функціональному плані менеджмент найбільш часто визна­чають як процес, за допомогою якого група людей, що співпра­цюють, направляє свої дії до загальних цілей.

Як самостійний вид професійної діяльності менеджмент мож­ливий лише на базі ринку, який склався і розвинувся: він є управ­лінським механізмом, який вбудований у ринкову економіку. По­слуги менеджерів пропонуються діловим організаціям, зацікавле­ним у професійному і кваліфікованому адмініструванні на контра­ктній основі. Ринок надає менеджерам відому незалежність як пе­ред власниками капіталу, так і перед авторитетом урядових чино­вників, бо ризик і невизначеність, як супутні будь-якої ринкової операції, формують у менеджерів самостійність та відповідаль­ність за те, що вони роблять, сприяють удосконаленню їх профе­сіоналізму.

За своєю організаційною природою менеджмент - орган кор­порації, де місце індивідуальної приватної власності займає більш усуспільнена - акціонерна власність.

А що таке управління? Точно нікому не відомо. Судіть самі: один дотошний аспірант нарахував близько трьохсот високонау- кових визначень управління. Всі вони наведені в серйозних кни­гах, і всі зовсім різні. Але в цих визначеннях проходить одна пра­вильна думка: для того, щоб управляти, потрібно, по-перше, впли­вати і, по-друге, бачити мету цього впливу.

У деяких довідниках сказано, що управління - це насамперед керівництво людьми. Слід зауважити, що у словниках керівництво й управління тотожні поняття.

В одному документі з управління виробничими підприємства­ми і об’єднаннями зазначено, що управління - це підготовка, при­йняття та реалізація рішень у всіх галузях діяльності підприємства, направлених на досягнення головної мети. Отже, рішення - це осно­вний продукт управлінської діяльності.

Нині дуже багато виробничої та нормативної інформації, і суть управління в тому, щоб цілеспрямовано її переробити. Це основне відкриття принесене у світ наукою кібернетикою в сере­дині XX століття.

 

« Содержание


 ...  8  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я